Ogólne Warunki Gwarancji

Niniejszy dokument określa ogólne warunki gwarancji jakości udzielanej w związku ze sprzedażą/dostawą towarów, świadczeniem usług instalacyjnych, robót budowlanych oraz usług serwisowych realizowanych przez VARIOEDGE Sp. z o. o., zwaną dalej VARIOEDGE lub Gwarantem na rzecz podmiotów niebędących konsumentami.
Gwarant – VARIOEDGE Sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnicy, Rogoźnica 311, 36-060 Głogów Małopolski, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000537428 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 36047569000000, NIP: 8133699871, kapitał zakładowy 300 000,00 zł.
Beneficjent gwarancji – każdy podmiot nabywający bezpośrednio od VARIOEDGE towary objęte gwarancją lub zamawiający bezpośrednio w VARIOEDGE usługi instalacyjne, budowlane lub serwisowe, w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, tj. niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 kc, któremu VARIOEDGE Sp. z o.o. udzielił gwarancji jakości na towar lub usługę.

1. Ogólne warunki gwarancji:
1.1 VARIOEDGE zapewnia, że dostarczone towary lub zrealizowane usługi instalacyjne, budowlane lub serwisowe są dobrej jakości oraz, że usługi zostały wykonane z należytą starannością.
1.2 Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji przewidują wyłączne warunki gwarancji na towary i usługi VARIOEDGE, chyba, że VARIOEDGE udzielił gwarancji na warunkach określonych w osobnej karcie gwarancyjnej przekazanej Beneficjentowi gwarancji.
1.3. VARIOEDGE udziela gwarancji na dostarczone towary i wykonane usługi na okres 12 miesięcy od dnia dostawy, wykonania instalacji, robót budowlanych lub serwisowych. Przez datę wykonania usług rozumie się podpisanie stosownego protokołu odbioru. W przypadku zwłoki w odbiorze, termin gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą gotowości VARIOEDGE do wydania przedmiotu umowy. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
1.4 Ochrona gwarancyjna przysługuje wyłącznie na terenie Polski.
1.5 Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym towarze w chwili wydania i usterki powstałe z winy VARIOEDGE, które nie mogły być wykryte w momencie odbioru usługi. Za wadę rozumie się wyłącznie wadę zmniejszającą użyteczność towaru lub instalacji zgodnie z jego zwykłym przeznaczeniem (zmniejszenie cech użytkowych); za wady nie będą w żadnym wypadku rozumiane inne cechy, takie jak zmniejszenie walorów estetycznych, brak oczekiwanych parametrów lub właściwości itp.
1.6 W ramach gwarancji VARIOEDGE zobowiązuje się do naprawy lub wymiany towaru lub instalacji w przypadku ujawnienia się i zgłoszenia wad w okresie gwarancji, według wyboru VARIOEDGE.
1.7 VARIOEDGE będzie usuwał stwierdzone wady bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich. W przypadku, gdy na określony towar wchodzący w skład instalacji została udzielona gwarancja przez inny podmiot (np. producenta), a VARIOEDGE przekazał wraz z przedmiotem umowy dokument gwarancyjny wystawiony przez inny podmiot, Beneficjent Gwarancji będzie dochodzić warunków gwarancyjnych bezpośrednio u tego gwaranta, zgodnie z dokumentami gwarancyjnymi przekazanymi mu przez VARIOEDGE w związku z dostawą lub wykonaniem usług. W takim przypadku, z uwagi na konieczność zabezpieczenia poprawnego działania pozostałych elementów instalacji lub towaru, Beneficjent Gwarancji jest zobowiązany do jednoczesnego powiadomienia VARIOEDGE jako wykonawcy instalacji lub dostawcy towaru o wystąpieniu usterki i zgłoszeniu usterki innemu podmiotowi pod rygorem utraty roszczeń z gwarancji udzielonej przez VARIOEDGE.
1.8 Zgłoszenie usterki powinno zostać dokonane w formie pisemnej wraz z jej opisem oraz powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni od dnia gdy po raz pierwszy stwierdził lub mógł stwierdzić wadę lub uszkodzenie. Wraz ze zgłoszeniem należy złożyć fakturę VAT która jest podstawą i warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia reklamacji. Niezgłoszenie wady w ww. terminie powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.
1.9 Po ujawnieniu się usterki, dalsze użytkowanie uszkodzonego towaru lub instalacji jest zabronione, chyba że VARIOEDGE wyrazi zgodę, na piśmie, pod rygorem nieważności. Korzystanie z towaru lub instalacji po wystąpieniu usterki bez zgody VARIOEDGE, powoduje bezwzględną utratę gwarancji.
1.10 Jako naprawę gwarancyjną rozumie się czynności specjalistyczne polegające na naprawie lub wymianie uszkodzonego elementu. W ramach gwarancji, VARIOEDGE nie jest zobowiązany do wymiany elementów eksploatacyjnych oraz usunięcia skutków normalnego zużycia elementów towaru lub instalacji.
1.11 Beneficjent Gwarancji powinien zapewnić czas i warunki do zbadania rzeczy i usunięcia ujawnionych wad. Jeżeli tego odmówi, VARIOEDGE jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji. W przypadku, gdy wynika to z właściwości przedmiotu umowy, VARIOEDGE wykonuje naprawę gwarancyjną w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W takim wypadku, Beneficjent Gwarancji zobowiązany jest zapewnić VARIOEDGE swobodny dostęp do przedmiotu gwarancji, a także zapewnić inne warunki umożliwiające naprawę. W innym przypadku, Beneficjent Gwarancji zobowiązany jest dostarczyć rzecz objętą gwarancją na własny koszt do miejsca wskazanego przez Gwaranta.
1.12 W ramach udzielonej gwarancji VARIOEDGE zobowiązuje się do wykonanie obowiązków gwarancyjnych w terminie 30 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji, chyba, że ze względu na charakter wady lub inne czynniki (np. czas dostawy towarów lub części przez poddostawców) konieczny jest dłuższy termin, o czym VARIOEDGE poinformuje niezwłocznie Beneficjenta Gwarancji. W takim wypadku, termin na wykonanie naprawy lub wymiany zostaje określony przez VARIOEDGE z uwzględnieniem potrzeb Beneficjenta Gwarancji i możliwości Gwaranta wynikających z obiektywnych okoliczności.
1.13 W przypadku stwierdzenia niezasadności zgłoszenia gwarancyjnego, Gwarant może obciążyć Beneficjenta Gwarancji wynikłymi kosztami, takimi jak, ale nie wyłącznie: koszty transportu, dojazdu, noclegu i pracy specjalistów.
1.14 W przypadku niespełnienia przez Beneficjenta Gwarancji warunków wynikających z niniejszej gwarancji, VARIOEDGE zastrzega sobie prawo odmowy uwzględnienia reklamacji.
1.15 Odpowiedzialność VARIOEDGE z udzielonej gwarancji ogranicza się wyłącznie do strat rzeczywistych i nie może przekroczyć ceny towaru lub wynagrodzenia za usługi, w związku z którymi wniesiono roszczenie.
1.16 VARIOEDGE ma prawo wstrzymać się wobec Beneficjenta Gwarancji z realizacją wszelkich jego roszczeń z tytułu gwarancji do czasu uregulowania ewentualnych zaległych zobowiązań finansowych.
1.17 O ile VARIOEDGE nie jest producentem towarów wchodzących w skład Instalacji, nie gwarantuje możliwości usunięcia wady w ramach udzielonej gwarancji jakości, jeśli zaprzestano produkcji określonych towarów lub ich części. W takim przypadku, VARIOEDGE może zaproponować ewentualne rozwiązania zastępcze.

2. Szczegółowe warunki gwarancji
2.1 Niniejszą gwarancją nie są objęte części podlegające naturalnemu zużyciu, np. ani materiały eksploatacyjne.
2.2 Gwarancja jest udzielona tylko dla towarów użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem, które zostały zainstalowane zgodnie z wymaganiami producentów i uruchomione przez pracowników VARIOEDGE, pracują i są obsługiwane zgodnie z Instrukcją Obsługi.

3. Zastrzeżenia i wyłączenia Gwarancji
3.1 Niedotrzymanie jakiegokolwiek zastrzeżenia lub wyłączenia określonego w niniejszym ustępie, powoduje automatyczną utratę gwarancji na dostarczone towary lub świadczone usługi.
3.2 Zastrzega się, że towar i instalacja powinny być użytkowane zgodnie z przekazanymi instrukcjami obsługi i eksploatacji.
3.3 Nie są objęte gwarancją uszkodzenia spowodowane przez agresywne czynniki (gazy, ciecze), nie uwzględnione w umowie lub w ilościach przekraczających zadeklarowane wartości.
3.4. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych mechanicznym uszkodzeniem, działaniem wysokich temperatur, działaniem bakterii, zanieczyszczeniem, czynnikami elektromechanicznymi z wyjątkiem normalnego zużycia.
3.5. Odpowiedzialność odszkodowawcza VARIOEDGE z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do ceny fakturowej. Ponadto VARIOEDGE nie jest odpowiedzialny za utracone przez Beneficjenta Gwarancji korzyści, stratę czasu, bądź utratę możliwości używania towarów lub instalacji.
3.6 Gwarancja obowiązuje o ile:
a) towary, instalacje nie zostały zmienione, z wyjątkiem zmian wprowadzonych przez autoryzowany personel VARIOEDGE, b) towary były przewożone, przechowywane, stosowane bądź instalowane zgodnie ze wszystkimi informacjami przekazanymi przez VARIOEDGE oraz międzynarodowymi zwyczajami branżowymi c) instalacje były stosowane prawidłowo i zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez VARIOEDGE, c) instalacja, obsługa, naprawa i konserwacja odbywały się zgodnie z wytycznymi udostępnionymi przez VARIOEDGE. W szczególności oznacza to, że: – instalacja i montaż odbywały się zgodnie z instrukcją obsługi i montażu oraz były wykonywane przez właściwy, wyszkolony personel, – naprawa konieczna w ramach gwarancji była wykonywana wyłącznie przez VARIOEDGE lub jego autoryzowanych partnerów, – dany towar podlegający gwarancji był stosowany wyłącznie w połączeniu z kompatybilnymi produktami, d) towary były użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
3.7. Gwarancja nie obejmuje usterek wywołanych:
a) zdarzeniami losowymi lub czynnikami zewnętrznymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna lub inną klęską żywiołową, nieprawidłowym napięciem zasilającym czy nieprzewidywalnym wypadkiem lub na skutek uszkodzenia niezawinionego przez VARIOEDGE, w tym uszkodzenia chemicznego, elektrycznego i/lub mechanicznego,
b) samowolnym naprawianiem (przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby), przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi, nieautoryzowanymi ingerencjami, c) mechanicznym zniszczeniem przez niewłaściwą eksploatację lub spowodowaną przez iskry oraz ogień, d) usterek mechanicznych spowodowanych przez agresywne ciecze, gazy nie podane na etapie ofertowania czy wynikających z użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub w warunkach zwiększonego narażenia na czynniki korozyjne nie określone na etapie ofertowania, e) samowolnym użytkowaniem instalacji przed przekazaniem jej do eksploatacji przez Gwaranta, jak również po wystąpieniu usterki, f) wykonywaniem prac naprawczych mających na celu usunięcie usterek związanych z błędami obsługi lub innym nieprawidłowym postępowaniem, g) wykonywaniem napraw akcesoriów lub dobudowanych elementów lub innych przerobionych bądź zmodyfikowanych towarów, h) wykonywaniem prac naprawczych, które nie są związane z produktami VARIOEDGE, i) wykonywaniem napraw, gdy nie zostały spełnione wymagania zawarte w dokumentacji technicznej dotyczące warunków otoczenia w jakich dane towar /towar może być użytkowane.
3.8 Okresowe przeglądy instalacji powinny być wykonane nie rzadziej niż co rok przez serwis VARIOEDGE, o ile w dokumentacji inaczej nie określono. Niedokonanie wymaganych przeglądów gwarancyjnych skutkuje utratą gwarancji. Przeglądy gwarancyjne są odpłatne, o ile strony nie dokonały odmiennych ustaleń.

4. Postanowienia końcowe
4.1 Odpowiedzialność VARIOEDGE z tytułu rękojmi jest wyłączona.
4.2 Uprawnienia Beneficjenta Gwarancji, wskazane w niniejszym dokumencie wyczerpują roszczenia wynikające z gwarancji.
4.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4.4 Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji uprawnień z gwarancji i rękojmi, podlegają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnego, właściwego miejscowo dla VARIOEDGE.
4.5. W przypadku wystawienia przez VARIOEDGE osobnej karty gwarancyjnej na towar lub usługę, postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej uzupełniają postanowienia Ogólnych Warunków Gwarancji. W razie sprzeczności karty gwarancyjnej z Ogólnymi Warunkami Gwarancji, rozstrzyga treść karty gwarancyjnej.

Rogoźnica, dnia 1 listopada 2018 r.